Programma van diensten

Van profiel naar kandidaat

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Hoe vorm je nu een beeld van het ambt burgemeester? Op een willekeurige dinsdag zit de burgemeester ’s ochtends de collegevergadering voor, feliciteert hij ’s middags echtelieden met een diamanten huwelijk en treedt hij ’s avonds op bij een uit de hand gelopen betoging. Een veelzijdig en daarom complex ambt.Hoe vorm je een beeld van het ambt van burgemeester? Het Periklesinstituut helpt gemeenteraden ideeën en opinies te vormen over wat zij van een burgemeester verwachten, passend bij de verschillende functie en rollen van het ambt. En passend bij de cultuur van de gemeente en haar inwoners.

Doel en opzet

In ons programma betrekken we eerst de gehele raad om de uitgangspunten voor de burgemeestersprocedure te formuleren. Tijdens een raadsconferentie gaan we in op de vragen wat voor type burgemeester bij de gemeente past en helpen we bij het maken van de keuzes over het verder verkrijgen van input voor de profielschets. Aan het eind deze bijeenkomst ligt er een concreet plan van aanpak.

Tegelijk gebruiken we deze fase graag om met de raad te kijken naar de verordening voor de vertrouwenscommissie én de procedure bij de herbenoeming en klankbordgesprekken. Ook bepalen we dan wat er verder nodig is voor het tot stand komen van het profiel. Het verslag van de bijeenkomst, aangevuld met tips en advies, vormt de basis voor het profiel waarop de burgemeester kan worden geworven.

Programma

In de eerste bijeenkomst met de gehele raad zorgen we dat alle leden een goed maar ook gedeeld beeld hebben van het ambt burgemeester. Met een enthousiasmerende methode formuleren ze wensen en verwachtingen over het type burgemeester en welke bestuursstijl persoonlijkheidskenmerken daarbij passen. We maken hierbij gebruik van onze ervaringen in het maken van functieprofielen, de onderwijskunde en het openbaar bestuur.

Samen met de keuzes voor het samenstellen van de verordeningen én voor het eventueel organiseren van andere activiteiten zoals enquêtes of inloopbijeenkomsten voor bewoners, leidt dit tot een vervolgaanpak. We ondersteunen de (beoogd) vertrouwenscommissie bij het verzamelen en analyseren van alle input en bij het schrijven van de profielschets.

Na afloop

Een goede profielschets heeft vijf functies. Het geeft de context weer van het ambt burgemeester. Het beschrijft ook de competenties, en bestuursstijl waar de burgemeester over moet beschikken. Maar het beschrijft vooral de verwachtingen van de raad én van de samenleving over de persoon die het ambt moet gaan vervullen. Samen met de raad komen we tot een toepasbaar profiel, dat niet alleen gebruikt kan worden voor de gesprekken met de kandidaten maar ook de samenleving én potentiële kandidaten laat zien wat er van het burgemeestersambt wordt verwacht.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Plenaire aftrap met de hele raad
Gesprekken over het beeld van het ambt burgemeester
Inventarisatie uitgangspunten voor de profielschets
Duur bijeenkomst
Plenaire raadsbijeenkomst van één dagdeel, daarna gesprekken met de vertrouwenscommissie
Lesmateriaal
Aan het eind van deze fase ligt er een profielschets voor de nieuwe burgemeester
Duur
  • Startbijeenkomst met hele raad van een dagdeel
  • Sessies met vertrouwenscommissie van twee uur
Opbrengst
  • Gedeeld beeld van het ambt burgemeester en gewenste competenties voor kandidaat-burgemeester
  • Advies en ondersteuning bij input vanuit samenleving
  • Profielschets nieuwe burgemeester, passend bij cultuur van raad en samenleving
Kosten
Startbijeenkomst van een dagdeel€ 1080
Sessies met vertrouwenscommissie (per uur)€ 150
Uitwerken, schrijven, en opmaken profielschets (per uur)€ 150
Voor een complete prijsopgave, neem even contact met ons op

Laten we beginnen!

Start een gesprek