Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Onder Periklesinstituut en het Periklesinstituut wordt de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven handelsnaam van de organisatie johnbijl bv bedoeld.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen het Periklesinstituut en een opdrachtgever waarop het Periklesinstituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met het Periklesinstituut, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.
 3. Op handelingen die aan de definitieve verstrekking van de opdracht voorafgaan, zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. De door het Periklesinstituut verstrekte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende twee maanden, tenzij anders aangegeven. Het Periklesinstituut is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen twee maanden wordt bevestigd.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met totstandkoming van een overeenkomst verplicht het Periklesinstituut zich, naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de opdracht conform de offerte uit te voeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft het Periklesinstituut het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Periklesinstituut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het Periklesinstituut worden verstrekt.

Artikel 5 Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De looptijd van de overeenkomst duurt tot aan de in de offerte genoemde datum, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever het Periklesinstituut derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van uitvoering daardoor worden beïnvloed. Het Periklesinstituut zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal het Periklesinstituut de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. In afwijking van lid 3 zal het Periklesinstituut geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Voortijdige beëindiging of ontbinding van de overeenkomst

 1. Als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van één van beide partijen onttrekken en haar niet zijn te verwijten, kan de overeenkomst worden ontbonden wanneer voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van één van de partijen kan worden gevergd.
 2. De vorderingen van het Periklesinstituut op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen waardoor zij op goede gronden kan vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. Indien het Periklesinstituut de opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  3. Bij annulering tot acht weken voor de aanvangsdatum van een in de offerte genoemde, door het Periklesinstituut te verzorgen activiteit door de opdrachtgever, brengt het Periklesinstituut ten minste 15% van de overeengekomen prijs maar maximaal € 500,00 administratiekosten in rekening. Bij annulering door de opdrachtgever tot vier weken voor de aanvangsdatum is een direct opeisbare, gefixeerde schadevergoeding van 60% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering door de opdrachtgever na vier weken voor de aanvangsdatum is een direct opeisbare, gefixeerde schadevergoeding van 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Deze bedragen zijn exclusief de eventuele annuleringskosten van een externe door het Periklesinstituut gemaakte kosten zoals huur van een locatie, drukwerk, huur van apparatuur enzovoorts.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt het Periklesinstituut zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door het Periklesinstituut verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, cursusmateriaal, software, enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van het Periklesinstituut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Het Periklesinstituut behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en dit niet strijdig is met artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 10 Gebreken en klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten dienen door de opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan het Periklesinstituut te worden gemeld.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal het Periklesinstituut de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven daarvan af te zien.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal het Periklesinstituut slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11 Honorarium

 1. Tenzij anders vermeld geldt voor overeenkomsten met het Periklesinstituut dat daarin een vast honorarium wordt vastgesteld.
 2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden zullen de kosten in meerdere termijnen in rekening worden gebracht.
 3. Waar mogelijk corresponderen deze termijnen met een inhoudelijke of procesmatige fasering in de overeengekomen werkzaamheden of dienstverlening.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 12 maanden behoudt het Periklesinstituut zich het recht voor om de prijsontwikkeling van externe kosten zoals huur van een locatie, drukwerk, huur van apparatuur enzovoorts door te berekenen.

Artikel 12 Betaling

 1. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum wordt een betalingsherinnering verzonden. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum wordt een aanmaning verzonden. Indien de factuur dan niet binnen 14 dagen wordt voldaan is een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke handelsrente.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van johnbijl en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens het Periklesinstituut onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

Artikel 13 Incassokosten

 1. Indien een factuur of declaratie 14 na de vervaldatum nog niet is betaald, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De bedoelde kosten bedragen in ieder geval 15% van het factuurbedrag.
 2. Indien het Periklesinstituut aantoont hogere incassokosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Indien het Periklesinstituut aansprakelijk is voor schade dan wel overige kosten, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
  1. De aansprakelijkheid van het Periklesinstituut, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
  2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van het Periklesinstituut beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1.1. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. Het Periklesinstituut is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop het Periklesinstituut geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het Periklesinstituut niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van het Periklesinstituut of door haar aangestelde onderaannemers zoals bedoeld in artikel 4.2 van deze voorwaarden worden daaronder mede begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van het Periklesinstituut opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door het Periklesinstituut niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen be- voegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval de opdrachtgever een recht op schadevergoeding toekomt.
 3. Indien het Periklesinstituut bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 16 Overige bepalingen

 1. De voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening worden schriftelijk vastgelegd.
 2. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.
 3. Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot een oplossing of middelijke regeling van het geschil, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
 4. Op overeenkomsten tussen de opdrachtgever en het Periklesinstituut is Nederlands recht van toepassing.

 

Rotterdam, januari 2013