Programma van diensten

Leren auditeren

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Het college stelt de ontwerp-begroting op, maar doet dit niet alleen. De volksvertegenwoordiging geeft inhoudelijke kaders voor de begroting mee, en via een auditcommissie kan de raad of Staten afspraken maken over de leesbaarheid van de begroting en de andere financiële producten. Waardoor niet alleen de kaderstelling maar ook de controle door de raad of Staten verbetert.De auditcommissie is de spelverdeler van het gemeente- of provinciebeleid. Ze voert namens de hele volksvertegenwoordiging een scherp gesprek met het college – en de accountant – over de finesses van financieel beleid. Zodat er een een wijze van informeren komt, die de héle gemeenteraad in staat stelt op de hoofdlijnen te sturen.

Doel en opzet

Een goede auditcommissie stelt de gemeenteraad of de Provinciale Staten in staat om aan de hand van de aangeboden stukken constructief kritisch te sturen op de inhoud van het gevoerde beleid. Door afspraken te maken over de vórm van de stukken. Anders verwoord: als een raads- of Statenlid vindt dat de stukken niet leesbaar of onvoldoende begrijpelijk zijn, is er werk aan de winkel voor de auditcommissie! Want dan leidt de vorm af van de inhoud.

Met dit programma maken we de auditcommissie duidelijk waar ze bij het voeren van de gesprekken met de portefeuillehouder en de accountant op moeten letten, wat er mogelijk is én hoe ze die gesprekken kunnen voeren.

Programma

Om de Auditcommissie optimaal in positie te brengen is deze interactieve workshop in twee bedrijven. Allereerst bespreken we de rol die de commissie heeft in het bestuurlijk proces. Daarna zoeken we met welk instrumentarium de commissie haar bijdrage levert.

In het tweede deel diepen we uit aan welke informatieknoppen de leden willen draaien in het financieel beleid van de gemeente. Wanneer weet je of je ’in control’ bent? Wat ís ‘in control’ zijn eigenlijk? Aan de hand van de eigen begroting leren ze plannen financieel te volgen en te toetsen wanneer welke informatie beschikbaar is: bij het voorstellen van het plan zelf, bij de uitvoering ervan en bij de verslaglegging.

Na afloop

De workshop moet leiden tot een plan van aanpak om de financiële stukkenstroom te verbeteren én stelt de auditcommissie in staat het gesprek met de raad aan te gaan wat er nodig is om de stukken nóg gebruikersvriendelijker of bruikbaarder te maken. Zo stelt de raad sámen met het college regels voor de informatievoorziening en de verantwoording op, bijvoorbeeld vastgelegd in een financiële verordening. Waar niet alleen het wát maar ook het hóe van de planning-en-controlcyclus wordt georganiseerd.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Heldere uitleg door specialist over rol en instrumentarium
Oefenen met het eigen financieel beleid
Duur bijeenkomst
Een dagdeel (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
Praktische financiële taakhulpen
Presentatie en lesmateriaal
Duur
  • Voorbereiding met griffie
  • Een dagdeel training
Opbrengst
  • Duidelijk beeld rol auditcommissie
  • Praktische handvatten en tips voor gesprek met college, accountant en raad
  • Effectievere politieke besluitvorming
Kosten
Intake, voorbereiding en lesmateraai€ 580
Training van een dagdeel, met financieel specialist€ 1080

Laten we beginnen!

Start een gesprek