Programma van diensten

Grip op de agenda

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Bij het werk van de gemeenteraad komt meer kijken dan alleen vergaderen of gesprekken voeren met instellingen en bewoners. Uiteindelijk moet de politiek georganiseerd worden. En daarmee kun je meer bereiken dan alleen maar het vol krijgen van de agenda voor de komende raads- of Statenvergadering.

Een goed besluit komt nooit alleen maar op de inhoud tot stand. Ook de manier waarop het besluit wordt genomen, welke informatie beschikbaar is en in welke volgorde verschillende overlegvormen zijn gepland, kunnen bepalend zijn voor de effectiviteit van het besluitvormingsproces.

Doel en opzet

In onze training Het plannen van de politiek leren we de leden van de agendacommissie hoe ze op a-politieke wijze de kwaliteit van de collegevoordrachten of andere agendaverzoeken kunnen beoordelen. Daar komen verschillende Gemeentewettelijke aspecten bij aan bod. We laten ze ook zien hoe je dit oordeel a-politiek onderbouwt. 

Met dit oordeel leren ze een inschatting te maken van de behandelduur (hoeveel tijd is er voor nodig?) maar ook een advies te geven over de behandelintensiteit (op welke manier moert de raad of Staten bij de beleidsvorming betrokken worden?). Door het toepassen van politieke triage leren ze een besluit te nemen over de prioritering van agendaverzoeken.

Programma

Voorafgaand de training maken we samen met de griffie een inventarisatie van de raads- of Statenplanning en de verordening. Eventueel stellen we actualisaties voor. Tijdens de training voor de agendacommissie oefenen de deelnemers met verschillende aspecten van politieke besluitvorming. Daarnaast bereiden ze gesprekken met bijvoorbeeld wethouder of secretaris voor. Naast de training beide we de mogelijkheid de agendacommissie on the job te coachen. 

Met een taakhulp leren ze we ze vragen te beantwoorden over de behandelbaarheid. Hoe is de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college geregeld? Wat houdt de actieve informatieplicht precies in (en hoe werkt deze in de praktijk)? Of: hoe zit het nu echt met de geheimhouding en vertrouwelijkheid?

Het programma voor de Agendacommissie kan worden voorafgegaan door een bijeenkomst met de gehele raad of Staten. Hier komen de drie rollen van een ‘presidium’ aan de orde en kiest de volksvertegenwoordiging een afbakening. Daarnaast bespreken we aan de hand van het Profiel Agendacommissie de verantwoordelijkheden de verantwoordelijkheden en verwachtingen.

Na afloop

Een goed-functionerende agendacommissie helpt de hele raad door tot agendapuntniveau het politieke proces in te richten. Met deze training hebben de agendacommissieleden daarvoor de instrumenten in handen én zijn ze vaardig genoeg deze te gebruiken. Ook om het gesprek met het college te voeren over hoe en wanneer voordrachten moeten worden aangeleverd.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Instructie van politieke triage
Oefenen met cases en oefendossiers
Duur bijeenkomst
Een dagdeel (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
De politieke-triagekaart en instructie
Duur
  • Intake met griffie en/of burgemeester/CdK
  • Bijeenkomst van een dagdeel
Opbrengst
  • Op a-politieke wijze agenderingsverzoeken beoordelen
  • Heldere rol van de agendacommissie
Kosten
Intake, voorbereiding en lesmateriaal€ 580
Training van een dagdeel met één trainer€ 1080

Laten we beginnen!

Start een gesprek