Aanpassingen voor afsplitsende fractieleden ‘kansloze zaak’

‘Juridisch valt haar niets te verwijten,’ zegt Werner de Jong. Zijn fractiegenoot Riene Verburgh stapte onlangs uit de fractie. Zonder dat zij er een duidelijke reden voor kan geven. Met een brief aan de Tweede Kamer vraagt hij om aanpassingen in de wet.

Een ‘kansloze zaak’ denkt John Bijl van het Periklesinstituut. ‘De Kieswet biedt een politieke partij geen mogelijkheden om een lid te dwingen zijn zetel op te geven.’ Deze wet is er om er voorkomen dat partijen gekozen volksvertegenwoordigers iets kunnen afdwingen, legt Bijl uit.

Volgens De Jong blijft er een groot gevaar. In het huidige bestel kan iemand bij een vereniging zich op de kieslijst kan laten zetten met de intentie om daarna voor zichzelf te beginnen. Daarom moeten partijen juist beter opletten wie ze op de lijst zetten, vindt Bijl. ‘Het loont om een beetje research te doen naar de personen die partijen op hun lijst zetten,’ zegt hij. ‘Werving, selectie en opleiding van mogelijke kandidaten is zo ongeveer de primaire taak van een politieke vereniging.

Hoe werkt het?

Het abonnement werkt als een strippenkaart, die je in staat stelt om een adviesvraag aan het Periklesinstituut voor te leggen, of een consult te voeren. John Bijl, of een van de andere specialisten van het Periklesinstituut — afhankelijk van het onderwerp van je vraag — kunnen je op deze wijze snel van advies voorzien zonder dat daar een nieuw traject voor op moet starten.

De strippenkaart kent twee varianten, vijf strippen en tien strippen. Voor beiden geldt dat elke strip je recht geeft op een advies van of een consult met een specialist van het Periklesinstituut, van ongeveer 30 à 45 minuten. Van elk advies krijg je de uitwerking per e-mail toegestuurd, eventueel met aanvullende informatie of leestips.

Wat kost het?

Voor beide varianten geldt een tarief van € 120 per strip (ex BTW). Beide strippenkaarten zijn onbeperkt geldig. Bij het afnemen van de tien-strippenkaart krijg je als gemeente of provincie bovendien 10% op ons reguliere trainingsaanbod, totdat de strippenkaart vol is. Deze korting geldt alléén voor trainingen en bijeenkomsten waarop onze standaardtarieven van toepassing zijn, speciale campagnes zoals bijvoorbeeld onze inwerkprogramma’s vallen hier niet onder.

Indien er uit het advies of consult aanvullende werkzaamheden voortvloeien, worden daar separaat afspraken over gemaakt, uiteraard afhankelijk van de aard van deze werkzaamheden.

In opdracht van het programma Democratie in Actie schreven John Bijl en Victor Vlam van het Periklesinstituut eerder dit jaar een handboek voor virtueel vergaderen.

Dit Handboek beoogt raden, Staten en waterschapsbesturen te ondersteunen in het zelf beantwoorden van deze vragen én de politieke deliberatie ook in een virtuele omgeving plaats te kunnen laten vinden. Het bevat uitleg en toelichting maar ook een praktische Snel aan de slag- gids voor je eerste virtuele vergadering én een evaluatieformulier om de volgende nóg beter te laten zijn.

Het handboek is hier te downloaden

Training

Omschakelen naar effectieve politieke besluitvorming in een virtuele omgeving is nog best lastig. Het vraag niet alleen een aanpassing in vergadervaardigheden, maar het heeft ook invloed op de vergaderstructuur en vergadercultuur. Om raden en Staten te helpen bij het effectief virtueel vergaderen en ze te leren hoe je ook in een virtuele omgeving je eigen vergadercultuur kan ontwikkelende ontwierp het Periklesinstituut de training ‘Virtueel vergaderen’.  Hier vind je meer informatie over deze training.  

Met dit onderzoek richt Ruben zich op de vergadermodellen die gemeenteraden hanteren en in hoeverre deze bepalend zijn voor hun vergaderculturen (en andersom). Er wordt gekeken in hoeverre deze twee aspecten invloed hebben op de effectiviteit van besluitvorming door gemeenteraden. Waar wordt in de praktijk tegen aangelopen door raadsleden en andere actoren en wat gaat er goed op het gebied van effectief vergaderen en besluiten nemen?

Het is voor Ruben geen onbekend gebied. In een eerdere stage evalueerde hij het vergadermodel van Noardeast-Fryslân. ‘Ik was heel erg benieuwd hoe het er aan toe ging in de lokale politiek en wat er allemaal bij kwam kijken,’ zegt Ruben daarover. ‘Des te mooier was het dat ik een halfjaar lang bij de eigen gemeente, in mijn eigen woonplaats, op het gemeentehuis een halfjaar lang ervaringen mocht opdoen.’

Destijds was Ruben’s opdracht het vergadermodel van de jonge herindelingsgemeente te evalueren. ‘In dat onderzoek zijn de raadsleden, het college, de griffie, ambtenaren en tot slot inwoners van de gemeente meegenomen,’ ligt Ruben toe. ‘Aan de hand van verschillende enquêtes voor verschillende doelgroepen is een mooi beeld ontstaan van hoe de werkwijze, na een jaar ermee gewerkt te hebben, voldeed onder betrokkenen.’ Uit die uitslagen zijn conclusies uit getrokken en daaruit zijn aanbevelingen meegegeven aan de raad met als doel om met elkaar als raad eventuele verbeteringen door te voeren.

Dit onderzoek werd daarmee de aanleiding voor een nieuw onderzoek, waar de onderzoeksopzet en de resultaten van het vorige onderzoek breder worden getrokken.’ Onder begeleiding van John Bijl en Natalie Bosch zal ik mij het komend halfjaar op dat onderzoek gaan richten. Met deze afstudeerstage ben ik in de laatste periode van mijn studie Bestuurskunde aanbeland. Ik hoop in oktober dit jaar mijn bachelor-diploma in ontvangst te mogen nemen.’

‘Deze stage en de onderwerpen die aan bod gaan komen, sluiten heel mooi aan bij de ervaringen die ik al heb mogen opdoen bij de vorige stage, bij de griffie. Ik ben heel erg benieuwd naar wat dit onderzoek allemaal gaat opleveren en heb daarnaast heel veel zin in de komende maanden, om meer ervaring op te doen als het gaat om lokale besluitvorming en de aspecten die daar allemaal bij komen kijken.’

Meer weten over Ruben’s onderzoek? Neem gerust contact met hem op: rubenfennema@periklesinstituut.nl

 

Elene Walchenbach, Ruud van de Velden en jan Willem Verheij. Dat zijn de drie kanshebbers van de titel beste politicus van Rotterdam van 2020.

De genomineerden staan voor wat goed raadswerk vermag: ze hebben een sterk ontwikkelde visie op de Rotterdamse samenleving, kunnen deze in woord en daad, in én om de raadszaal aan de man brengen en middels het raadswerk (debat, moties en amendementen) hebben ze een onmiskenbare invloed op het gemeentelijk beleid. Welk raadslid heeft veel betekend voor de gemeente Rotterdam? Wie heeft het meest voor elkaar gekregen? Welke politicus inspireert en vertegenwoordigt het best zijn achterban én alle inwoners van de gemeente?

De titel Beste politicus van Rotterdam wordt jaarlijks uitgereikt door een jury van de Rotterdamse parlementaire pers. De prijsuitreiking is een initiatief van het Periklesinstituut en stichting Lokaal en wordt met medewerking van Arminius georganiseerd.

Met de verkiezing van Beste Politicus van Rotterdam vragen we aandacht voor het belang van lokale politiek. We geven de raadsleden een podium om hun vak en hun verdiensten van de afgelopen periode aan een breder publiek te laten zien. Nu steeds meer taken op de schouders van gemeenten rusten, zijn goede raadsleden immers belangrijker dan ooit.

De bekendmaking vindt dit jaar plaats op dinsdag 8 december, om 20.00 in Arminius, tijdens Draad. In het programma wordt dan teruggeblikt op het politieke jaar en staan de de aanwezige juryleden ook stil bij hún politieke nieuwsmoment van het afgelopen jaar en spelen we De Grote Ken Je Stad Quiz.